پس از ثبت سفارش ، فیلم محصول برای مشتری ارسال می گردد و پس از تایید مشتری سفارش ارسال می گردد.
در صورت شکستگی محصول حین حمل و نقل فروشگاه برنز نوین با عودت کالا هزینه کالا ر ا به صورت کامل به مشتری عودت می دهد.